Tata

9 decembrie 2008

Comunicat de presa

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a sanctionat primele spitale pentru discriminarea tatilor

Alianta Antidiscriminare a Tuturor Taticilor – T.A.T.A. a avut castig de cauza in dosarele instrumentate de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) ca urmare a plangerilor formulate de organizatia taticilor impotriva spitalelor bucurestene “Grigore Alexandrescu” si “Victor Gomoiu”.

Prin Hotararea nr. 649/2008, Colegiul Director al CNCD a decis ca interdicþia de a se interna în calitate de însoþitor o altã persoanã în afara mamei reprezintã discriminare, ca se impune sancþionarea Spitalului Clinic de Urgenþã pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, prin Ulmeanu Coriolan, director, cu 600 RON. O copie a hotãrârii se va comunica pãrþilor, Ministerului Sãnãtãþii Publice ºi Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Bucureºti (pentru recuperarea amenzii datorate cãtre stat).

Asociatia T.A.T.A. a reclamat faptul ca spitalele discriminau tatii, deoarece permiteau doar mamelor sa-si insoteasca copiii bolnavi internati. La avizierul Spitalului “Grigore Alexandrescu” era postat anuntul conform caruia “copiii se vor interna cu mame pana la varsta de 3 ani inclusiv”, “Mama – nu rude”. (http://www.t-a-t-a.ro/legislatie/asistenta-medicala/)

Managerul Spitalului “Grigore Alexandrescu”, dr. Coriolan Ulmeanu, a recunoscut refuzul internãrii persoanelor de sex masculin în spital, invocând urmatoarele justificãri pentru aceastã diferenþiere: spitalele de pediatrie nu au circuite separate pentru tate ºi mame, mai ales grupuri sanitare ºi duºuri; spitalele de pediatrie au aprobate în structurã patrui pentru însoþitoare-mame; existã cazuri în care mama alãpteazã, iar pentru mama aflatã în aceastã ipostazã este imoral ºi jenant ca în momentul alãptãrii sã fie prezent un bãrbat în salon; sunt îngrijiri medicale în care mama este implicatã în mod activ ºi care sunt acceptate de copil cu mai multã uºurinþã sub supravegherea mamei; în sistemul medical sunt angajate mai multe femei ca ºi asistenþi medicali; nu este singurul spital de copii din þarã care a impus aceastã regulã.

Colegiul Director al CNCD a constatat ca prin efectul legislatiei in vigoare (Hotãrârea de Guvern nr. 1.842/2006) serviciile hoteliere standard în spital sunt disponibile ºi acoperite pentru „însoþitorii” copiilor bolnavi pânã la 3 ani, fãrã nici o deosebire, astfel încât în cauzã nu se pot reþine distincþii pe bazã de sex, între însoþitorul bãrbat ºi însoþitorul femeie, i.e. tata sau mama, cuprinse în acte cu caracter obligatoriu.

CNCD a reactionat cu promptitudine si cu profesionalism, argumentand impecabil sanctionarea spitalelor care discrimineaza tatii, dupa cum urmeaza:

“Practica de a interzice taþilor internarea cu minorul în spital poate avea ca efect o gravã încãlcare a accesului la acordarea serviciilor de sãnãtate pentru copii (conform legislaþiei din România, interesul suprem al copilului trebuie sã primeze).

Colegiul director este de opinie cã în principiu, o deosebire între pãrinþi, în sensul cã tatãl nu poate fi cazat la internarea pacientului minor sub 3 ani, în comparaþie cu mama, cãreia i se permite internarea, pe simplul considerent al sexului, circumstanþã care s-ar putea materializa prin impunerea unui ordin, reguli sau dispoziþii la internarea într-o unitate medicalã, trebuie sã fie justificatã de considerente foarte puternice ºi obiective pentru atingerea unui scop legitim.

În lipsa unor astfel de considerente, o atare deosebire poate îmbraca forma unui tratament diferit, ºi subsecvent a unei discriminãri pe criteriul de sex.(…)

Afirmaþia conform cãreia „sunt îngrijiri medicale în care mama este implicatã în mod activ”, nu reprezintã o justificare obiectivã, având în vedere faptul cã taþii au dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului; mai mult, în unele situaþii copii nu au mamã. Relaþia dintre mamã ºi copil nu poate fi privilegiata de nici o autoritate sau instituþie faþã de relaþia dintre tatã ºi copil. Singurii care pot decide cine sã acorde îngrijirea medicalã pentru copil sunt pãrinþii sau tutorii legali, nicidecum un spital. Sublinierea „Mama – nu rude” aratã cã reclamatul, în mod eronat, exlude posibilitatea ca un copil sã fie crescut de o altã persoanã decât mama.

Colegiul director a reþinut prevederile art. 97 din Codul Familiei, potrivit cãrora „Ambii pãrinþi au aceleaºi drepturi ºi îndatoriri faþã de copiii lor minori, fãrã a deosebi dupã cum aceºtia sînt din cãsãtorie, din afarã cãsãtoriei, ori înfiaþi. Ei exercita drepturile lor
pãrinteºti numai în interesul copiilor.”(…)

Alte justificãri invocate nu sunt legitime („nu suntem singurul spital de copii din þarã care a impus aceastã regulã”). Faptul cã ºi alþii discrimineazã nu poate fi acceptatã ca o justificare a discriminãrii.” (Hotararea CNCD nr. 649/2008)

Hotararea nr. 631/2008 a CNCD recomanda Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Dr. Victor Gomoiu” Bucuresti sa depuna toate diligentele pentru a inlatura elementele discriminatorii astfel incat parintii sa isi poata exercita drepturile asupra minorilor in conditii de egalitate.

Alianta Antidiscriminare a Tuturor Taticilor – T.A.T.A. solicita tuturor spitalelor -care interzic tatilor sa-si insoteasca copiii bolnavi internati – sa renunte la asemenea practici discriminatorii si sa se conformeze cadrului legal existent si hotararilor CNCD.

 

In caz contrar, Asociatia T.A.T.A. va actiona in justitie managerii spitalelor, cerand stabilirea unor daune consistente. Romania este singurul stat european care mai are inca asemenea interdictii ilegale in reteaua spitaliceasca, fiind astfel incalcate grav drepturile copiilor si ale tatilor acestora. Asemenea practici abuzive si discriminatorii pun in pericol viata copiilor, fiind inregistrat la Baia Mare decesul unui baietel ramas nesupravegheat in salon ca urmare a faptului ca nu s-a permis tatalui sa-si insoteasca copilul bolnav in spital.

Informatii suplimentare se pot obtine  la tel. 0723.568.280, 0744.148.965, tel./fax 021.345.0123, asociatiatata@gmail.com, http://www.tata.org.ro/ si http://www.t-a-t-a.ro/ .

PRESEDINTE,
Bogdan Draghici

CONSILIUL NAÞIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINÃRII

AUTORITATE DE STAT AUTONOMÃ

HOTÃRÂREA NR. 649 din 04.12.2008
Dosar nr: 731/2008
Petiþia nr: 13.897/29.10.2008
Petent: Alianþa Antidiscriminare a Tuturor Tãticilor
Reclamat: Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Obiect: discriminarea taþilor prin interdicþia ca ei sã se interneze cu copiii lor bolnavi

I. Numele ºi domiciliul pãrþilor
I.1. Numele ºi sediul petentei
I.1.1. Alianþa Antidiscriminare a Tuturor Tãticilor, Str. Istriei nr. 30, bl. 41, sc. 1, ap. 32, sector 3, Bucureºti
I.2. Numele ºi sediul reclamatului
I.2.1. Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii Grigore Alexandrescu, Bul. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, Bucureºti

II. Obiectul sesizãrii
Petenta aratã cã la avizierul reclamatului este postat un anunþ conform cãreia „copiii se vor interna cu mame pânã la vârsta de 3 ani inclusiv”, „Mama – nu rude”.

III. Descrierea presupusei fapte de discriminare
 
Petenta considerã discriminatorie practica unor spitale de a interna doar mame cu copiii bolnavi. Aratã cã la avizierul reclamatului este postat un anunþ, semnat „Direcþia spitalului”, conform cãreia „copiii se vor interna cu mame pânã la vârsta de 3 ani inclusiv”, „Mama – nu rude”.
 
IV. Procedura de citare

Pãrþile au fost citate pentru data de 04.11.2008 (filele 4 ºi 7 din dosar).

La audierea din 04.11.2008 pãrþile nu s-au prezentat.

La solicitarea petentului pãrþile au fost recitate pentru data de 25.11.2008.

La audierea din 25.11.2008 s-a prezentat petenta.

Procedura de citare a fost legal îndeplinitã.

V. Susþinerile pãrþilor
 
Petenta, prin petiþia înregistratã la Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (în continuare CNCD) cu nr. 3.897/ 29.10.2008, considerã discriminatorie practica unor spitale de a interna doar mame cu copiii bolnavi. Aratã cã la avizierul reclamatului este postat un anunþ, semnat „Direcþia spitalului”, conform cãreia „copiii se vor interna cu mame pânã la vârsta de 3 ani inclusiv”, „Mama – nu rude”.

Depune ca dovadã poza anunþului (fila 2 din dosar).

Reclamatul, prin Adresa nr. 3.711 din 04.11.2008, aratã urmãtoarele:

 • spitalele de pediatrie nu au circuite separate pentru tate ºi mame, mai ales
 • grupuri sanitare ºi duºuri;
 • spitalele de pediatrie au aprobate în structurã patrui pentru însoþitoare-mame;
 • existã cazuri în care mama alãpteazã, iar pentru mama aflatã în aceastã
 • ipostazã este imoral ºi jenant ca în momentul alãptãrii sã fie prezent un
 • bãrbat în salon;
 • sunt îngrijiri medicale în care mama este implicatã în mod activ ºi care sunt
 • acceptate de copil cu mai multã uºurinþã sub supravegherea mamei;
 • în sistemul medical sunt angajate mai multe femei ca ºi asistenþi medicali;
 • nu sunt singurul spital de copii din þarã care a impus aceastã regulã.

VI. Motivele de fapt ºi de drept
 
În fapt, Colegiul Director reþine cã reclamatul recunoaºte refuzul internãrii persoanelor de sex masculin în spital, invocând justificãri pentru aceastã diferenþiere.

În drept, Colegiul Director reþine urmãtoarele:

Constituþia României, prin art. 16 alin. 1 garanteazã dreptul la egalitate: „Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri”.

Protocolul nr. 12 la Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului, art 1 prevede interzicerea generalã a discriminãrii: „Exercitarea oricãrui drept prevãzut de lege trebuie sã fie asiguratã fãrã nici o discriminare bazatã, în special, pe sex, pe rasã, culoare, limbã, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naþionalã sau socialã, apartenenþã la o minoritate naþionalã, avere, naºtere sau oricare altã situaþie.”

Ordonanþa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare (în continuare O.G. nr. 137/2000), republicatã, la art. 2 alin. 1 stabileºte: „Potrivit prezentei ordonanþe, prin discriminare se înþelege orice deosebire, excludere, restricþie sau preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex,  orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV, apartenenþã la o categorie defavorizatã, precum ºi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii, în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social ºi cultural sau în orice alte domenii ale vieþii publice.”

Conform art 2, alin. (4) din O.G. nr. 137/2000, republicatã: „Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereazã, favorizeazã sau defavorizeazã nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoanã, un grup de persoane sau o comunitate faþã de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitãþi atrage rãspunderea contravenþionalã
conform prezentei ordonanþe, dacã nu intrã sub incidenþa legii penale.”

Art. 10 din O.G.
nr. 137/2000, republicatã, prevede: „Constituie contravenþie, conform prezentei ordonanþe, dacã fapta nu intrã sub incidenþa
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenþei acestora ori a persoanelor care administreazã persoana juridicã la o anumitã rasã, naþionalitate, etnie, religie, categorie socialã sau la o categorie defavorizatã, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: […] b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sãnãtate publicã – alegerea medicului de familie, asistenþa medicalã, asigurãrile de sãnãtate, serviciile de urgenþã sau alte servicii de sãnãtate […] h) refuzarea acordãrii pentru o persoanã sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilitãþi”.
 
6.1. Raportându-ne la juriprudenþa Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii, astfel cum s-a statuat anterior (vezi Hotãrârea nr. 278 din 22.04.2008, Hotãrârea nr. 631/13.11.2008), din analiza prevederilor Ordinului M.S.F. nr. 1781/2006,
Colegiul Director nu poate reþine distincþii între persoane aflate în situaþii comparabile, pe bazã de sex, care au ca scop sau ca efect, atingerea unui drept prevãzut de lege. Astfel, Ordinul nr. 1.781 din 28 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.057 din 30 decembrie 2006, în Anexa nr. 17 cu privire la condiþiile acordãrii serviciilor medicale în unitãþi sanitare, prevede cã „Spitalele suportã din bugetul de venituri ºi cheltuieli suma aferentã serviciilor hoteliere standard (cazare standard ºi masã la nivelul alocaþiei de hranã) pentru însoþitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani, precum ºi pentru însoþitorii persoanelor cu handicap grav”.

În acelaºi sens, prin Hotãrârea de Guvern nr. 1.842 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2007, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1.034 din 27 decembrie 2006, în art. 67 se prevede cã „Spitalele vor acoperi […], toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru: […] d) servicii hoteliere standard (cazare ºi masã) pentru însoþitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani, precum ºi pentru însoþitorii persoanelor cu handicap grav, în condiþiile stabilite prin norme”.

Or, raportat la aceste prevederi ºi la circumstanþele de fapt ale cauzei, Colegiul director observã faptul cã prin efectul legii serviciile hoteliere standard în spital sunt disponibile ºi acoperite pentru „însoþitorii” copiilor bolnavi pânã la 3 ani, fãrã nici o deosebire, astfel încât în cauzã nu se pot reþine distincþii pe bazã de sex, între însoþitorul bãrbat ºi însoþitorul femeie, i.e. tata sau mama, cuprinse în acte cu caracter obligatoriu.
 
6.2. Practica de a interzice taþilor internarea cu minorul în spital poate are ca efect o gravã încãlcare a accesului la acordarea serviciilor de sãnãtate pentru copii (conform legislaþiei din România, interesul suprem al copilului trebuie sã primeze).

Colegiul director este de opinie cã în principiu, o deosebire între pãrinþi, în sensul cã tatãl nu poate fi cazat la internarea pacientului minor sub 3 ani, în comparaþie cu mama, cãreia i se permite internarea, pe simplul considerent al sexului, circumstanþã care s-ar putea materializa prin impunerea unui ordin, reguli sau dispoziþii la internarea într-o unitate medicalã, trebuie sã fie justificatã de considerente foarte puternice ºi obiective pentru atingerea unui scop legitim.

În lipsa unor astfel de considerente, o atare deosebire poate îmbraca forma unui tratament diferit, ºi subsecvent a unei discriminãri pe criteriul de sex.

6.3. Justificarea obiectivã include existenþa unui scop legitim, atinse prin metode adecvate ºi necesare.

Privind justificarea obiectivã, prin juresprudenþa sa, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a enunþat urmãtoarele principii:

• Convenþia nu interzice orice tratament diferenþiat, ci doar acel tratament diferenþiat care nu are o justificare obiectivã ºi rezonabilã, având în vedere faptul cã de multe ori statele trebuie sã adopte legi care prevãd un tratament diferenþiat,
menit sã corecteze inegalitãþile faptice; justificarea trebuie sã fie analizatã în relaþie cu scopul legitim ºi efectele mãsurii în cauzã (Cazul „referitor la unele aspecte ale legislaþiei cu privire la limba educaþiei în Belgia” împotriva Belgiei,
23 iulie 1968);

•prin discriminare se înþelege un tratament diferenþiat al persoanelor aflate în situaþii comparabile, fãrã a exista o justificare obiectivã ºi rezonabilã; art. 14 din Convenþie nu interzice statelor membre sã trateze grupurile diferenþiat în maniera de a corecta inegalitãþile faptice; în anumite circumstanþe absenþa unui tratament diferenþiat reprezintã o violare a dispoziþiei în cauzã; poate fi discriminatorie aceea politicã sau mãsurã generalã care prejudiciazã în mod disproporþionat un grup de persoane, chiar dacã mãsura nu vizeazã în mod specific acel grup; o discriminare potenþialã poate rezulta dintr-o situaþie fapticã (D.H. ºi alþii împotriva Cehiei, 13 noiembrie 2007, Sampanis ºi alþii împotriva Greciei, 5 iunie 2008);

• justificarea obiectivã ºi rezonabilã trebuie sã urmãreascã un scop legitim, ºi mãsura aplicatã trebuie sã fie proporþionalã cu scopul urmãrit; în cazul tratamentului diferit bazat pe rasã, culoare sau origine etnicã noþiunea de justificare obiectivã ºi rezonabilã trebuie interpretatã într-o manierã cât se poate de strictã (D.H. ºi alþii împotriva Cehiei, 13 noiembrie 2007, Sampanis
ºi alþii împotriva Greciei, 5 iunie 2008).

În analiza scopului legitim, trebuie analizat existenþa acestui scop raportat la dreptul atins prin diferenþiere (spre exemplu, conform Convenþiei europene a drepturilor omului, libertatea de exprimare poate fi restrâns pentru urmãtoarele scopuri legitime: pentru securitatea naþionalã, integritatea teritorialã, siguranþa publicã, apãrarea ordinii, prevenirea infracþiunilor, protecþia sãnãtãþii, moralei, reputaþiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaþii confidenþiale,
pentru a garanta autoritatea ºi imparþialitatea puterii judecãtoreºti).

În analiza metodei adecvate ºi necesare, trebuie analizat dacã prin metoda aleasã se atinge scopul dorit, ºi dacã existã sau nu alte metode prin care scopul poate fi atins, fãrã a crea o situaþie de diferenþiere.

6.4. Afirmaþia conform cãreia „sunt îngrijiri medicale în care mama este implicatã în mod activ”, nu reprezintã o justificare obiectivã, având în vedere faptul cã taþii au dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului, mai mult, în unele situaþii copii nu au mamã. Relaþia dintre mamã ºi copil nu poate fi privilegiat de nici o autoritate sau instituþie faþã de relaþia dintre tatã ºi copil. Singurii care pot decide cine sã acorde îngrijirea medicalã pentru copil sunt pãrinþii sau tutorii legali, nicidecum un spital. Sublinierea „Mama – nu rude” aratã cã reclamatul, în mod eronat, exlude posibilitatea ca un copil sã fie crescut de o altã persoanã decât mama.

Colegiul director a reþinut prevederile art. 97 din Codul Familiei, potrivit cãrora „Ambii pãrinþi au aceleaºi drepturi ºi îndatoriri faþã de copiii lor minori, fãrã a deosebi dupã cum aceºtia sînt din cãsãtorie, din afarã cãsãtoriei, ori înfiaþi. Ei exercita drepturile lor pãrinteºti numai în interesul copiilor.”

În jurisprudenþa sa, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, în cauza Petrovic împotriva Austriei (27 martie 1998), cu privire la discriminarea între sexe, statueazã: „fãrã a neglija diferenþele care pot sã existe între tata ºi mamã în relaþia cu copilul lor la acesta vârstã (vârsta fragedã), Curtea considerã cã, în privinþa îngrijirilor ce au a fi acordate copiilor în aceastã perioadã, cei doi pãrinþi se gãsesc într-o situaþie analoagã”. În acelasi sens, în cauza Hoffmann împotriva Austriei (23 iunie 1993) se aratã cã între pãrinþi existã o egalitate fundamentalã inter alia referitor la drepturile pãrinteºti. (Vezi în acelaºi sens ºi cauza Salguiero
Da Silva Mouta împotriva Portugaliei, 21 decembrie 1999)

6.5. Alte justificãri invocate nu sunt legitime („nu suntem singurul spital de copii din þarã care a impus aceastã regulã”). Faptul cã ºi alþii discrimineazã nu poate fi acceptatã ca o justificare a discriminãrii.

6.6. Lipsa unor condiþii pentru internarea atât a persoanelor de sex feminin cât ºi a persoanelor de sex masculin (lipsa spaþiilor separate pentru bãrbaþi ºi femei) s-ar putea considera ca fiind legitimã, însã metoda aleasã (interdicþia internãrii bãrbaþilor) nu este adecvatã. Mãsura adecvatã ar fi amenajarea corespunzãtoare a spaþiilor din spitale, pentru a respecta drepturile copilului la o îngrijire medicalã adecvatã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare, republicatã, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenþi la ºedinþã

COLEGIUL DIRECTOR

HOTÃRêTE:
 
1. Interdicþia de a se interna în calitate de însoþitor o altã persoanã în afara mamei reprezintã discriminare conform art. 2 alin. 1 ºi 4 coroborat cu art. 5 din O.G. nr. 137/2000, republicatã;

2. Sancþionarea Spitalului Clinic de Urgenþã pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, prin Ulmeanu Coriolan, director, cu 600 RON, conform art. 26 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000, republicatã;

3. O copie a prezentei hotãrâri se va comunica pãrþilor, Ministerului Sãnãtãþii Publice, ºi Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Bucureºti (pentru recuperarea amenzii datorate cãtre stat).
 
VII. Modalitatea de platã a amenzii: La Trezoreria Bucureºti, conform Ordonanþei nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor. Contravenientul este obligat sã trimitã dovada plãþii amenzii cãtre Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (cu specificarea numãrului de dosar) în termen de 15 de zile din momentul în care constituie de drept titlu executoriu, conform art. 20 alin. 10 al O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare, republicatã.
 
VIII. Calea de atac ºi termenul în care se poate exercita
 
Prezenta hotãrâre poate fi atacatã în termenul legal potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea faptelor de discriminare ºi Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ la instanþa de contencios administrativ.
 
Membrii Colegiului director prezenþi la ºedinþã
 
ASZTALOS CSABA FERENC – Preºedinte
GERGELY DEZIDERIU – Membru
HALLER ISTVÁN – Membru
IONIÞÃ GHEORGHE – Membru
PANFILE ANAMARIA – Membru
TRUINEA ROXANA PAULA – Membru
VASILE MONICA – Membru
 
Data redactãrii 04.12.2008
 
Notã: Hotãrârile emise de Colegiul Director al Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii potrivit prevederilor legii ºi care nu sunt atacate în termenul legal, în faþa instanþei de contencios administrativ, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea faptelor de discriminare ºi Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept titlu executoriu.

Articol preluat pe grupul Pro-Unire (Yahoo).

7 Comentarii

 1. xtall 09 decembrie 2008 la 11:43 - Raspunde

  😉 bullshit Robi
  Cel mai bine, să te ferescă sfântul să intri in belele de genul.
  Dacă sfântul nu te fereşte, o să dai de dracu, cu care o să ai o mare problemă existenţială, şi din care nu poţi ieşi (indiferent cât se zbat unii).
  Grijă mare pe unde calci. 😀
  Dacă-mi vine ceva curaj o să zic si de ce.

  • Robin Molnar 09 decembrie 2008 la 11:46 - Raspunde

   😀 Măcar dă-mi un indicu pe mail, ca ă nu mor prost… 😀 Nu de alta, dar m-ai făcut să mă îngrijorez… 😀

 2. Adrian 09 decembrie 2008 la 13:33 - Raspunde

  BRAVO!!!

  Si la divorturi e tot asa (\’in general copilul ramane cu mama\’)… Parca facusera ei si in legatura cu asta ceva…

  • Robin Molnar 09 decembrie 2008 la 20:35 - Raspunde

   Nu am auzit să se fi întâmplat ceva concret.

 3. xtall 09 decembrie 2008 la 19:28 - Raspunde

  e lege Adrian, nu in general
  (n-au facut inca nimic acolo)
  La divort nu prea se judecă divortul, nu conteaza (indiferent ce iese), nu conteaza chiar daca mama a calcat stramb, tot victima va fi (de alta natura, dar tot victima), miezul esentei, adunarea femeilor hotarasc dacă ii dau ceva drepturi individului (de preferat cat mai putin) sau victimei (din mila publica de obicei ii vin toate), si apoi gici cine va castiga si ce ii vor da individului cand toate sunt femei B)

  am citit si povestea aluia [url]http://www.t-a-t-a.ro/2007/11/16/helpline/[/url] (m-a dus acolo linkul 😀 din curiozitate ia sa vad ce zic ăia …bullshit, na că mai zic o dată 😀
  E atât rahat in ţara asta incât e imposibil să se faca ceva.
  E ok, nu e ok, statul ii da minorul mamei care desi a gafat serios e considerata cu drepturi mult superioare (mă da când o fi gafat nu a gafat cu tot cu drepturile alea superioare ?), mame ce îşi îndoctrinează copii împotriva taţilor mai ceva ca un dusman de moarte, Bin Laden e caca maca.
  Bărbatu\’ e mai muchachos (e jenant sa se dea ranit), nu va arăta nimic public ii stirbeste onoarea de macho, tace si inghite, da muierea isi rupe si hainele desi nu e adevarat si castigă (asta e arma fiecaruia)

  • Robin Molnar 09 decembrie 2008 la 20:36 - Raspunde

   :angry: [url=http://www.lucianstanciu.ro/]Lucian Stanciu[/url] ştie mai multe despre treaba asta. :angry: Din păcate… 🙁

 4. Adrian 10 decembrie 2008 la 12:58 - Raspunde

  @Xtall: Pe mine m-au dat lu\’ tata, desi sunt minor (cauza divortului – nepotrivire de caracter). Au tinut seama de ce as vrea eu… Am avut noroc (nu ca mama e o scorpie, dar ca am nimerit la uun judecator care sa tina cont si de parerea mea).

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vreau să fiu părtaș la faptă. Poți, de asemenea, să fii părtaș și fără martori.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.